top of page
Tiener op laptop

Aanvragen van een PGB

In sommige situaties kan je kind een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen. Daarmee kan je zelf hulp inkopen. Op deze pagina lees je meer over het aanvragen van een PGB.

Een CJG professional kijkt altijd samen met jou en je gezin naar welke vraag je hebt en welke hulp daarbij past. Wanneer de hulp die bij jouw gezin past niet door het CJG wordt aangeboden, kijken we of een andere organisatie deze hulp kan geven. De organisatie die de hulp geeft, heeft mogelijk een contract met gemeente Capelle aan den IJssel. Dat noemen we een ‘gecontracteerde organisatie’. Om hulp van een gecontracteerde organisatie te krijgen, heb je een beschikking nodig. Op deze pagina vind je daar meer informatie over.

Wanneer hulp van een gecontracteerde organisatie niet past bij de vraag van jouw gezin en er hulp van een andere organisatie gewenst is óf wanneer je de hulp voor je kind zelf wilt inkopen, kan je een PGB aanvragen bij het CJG. Daarvoor zijn een paar regels.

Regels voor het aanvragen van een PGB
 • De hulp die je kind gaat krijgen moet ‘de gebruikelijke zorg’ overstijgen. Dat betekent dat er meer zorg nodig is dan verwacht wordt voor een kind van die leeftijdsfase.

 • De hulp mag ook niet zorgen voor overbelasting van de zorgverlener: het mag niet te zwaar zijn voor wie de hulp geeft.  

 • Het geld mag alleen uitgegeven worden aan de hulp waarvoor het bedoeld is.

 • Het is belangrijk dat iemand het PGB voor je kind beheert: iemand die alles rondom het geld regelt. De persoon die het PGB beheert noemen we de vertegenwoordiger. Dit kan één van de ouders zijn, maar ook een mentor, voogd of iemand uit het sociale netwerk. Er zijn drie voorwaarden:

  1. De vertegenwoordiger moet goed kunnen beoordelen wat het beste is voor het kind en de hulp goed kunnen inkopen. Hij of zij moet namelijk een zorgverlener uitkiezen die past bij de vraag, een zorgovereenkomst maken, de zorgverlener aansturen (bijvoorbeeld opletten of de doelen worden bereikt) en de administratie bijhouden.

  2. De vertegenwoordiger moet kunnen uitleggen waarom hulp die hij of zij zelf inkoopt met een PGB beter past bij de vraag van het kind dan de hulp van een gecontracteerde organisatie.

  3. De hulp die de vertegenwoordiger wil inkopen moet van goede kwaliteit zijn. Hieronder lees je daar meer over.

Wat is hulp van goede kwaliteit?

De vertegenwoordiger moet erop letten dat de hulp van goede kwaliteit is. Dit kan hij of zij doen door de hulp regelmatig te beoordelen en te bekijken of de doelen worden bereikt. Bijvoorbeeld eens in de twee maanden. Hieronder staan vragen die de vertegenwoordiger kan stellen aan een zorgverlener om te controleren of deze voldoet aan de eisen.
 

 • Is de zorgverlener geregistreerd bij een beroepsregister?

 • Heeft de zorgverlener een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

 • Wordt er gewerkt met een hulpverleningsplan?

 • Wordt er gewerkt met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

 • Wordt er gewerkt met de meldcode voor calamiteiten en geweld?

 • Heeft de organisatie ‘systematische kwaliteitsbewaking’ (bijvoorbeeld een certificaat)?

 • Kan het kind of de vertegenwoordiger gebruik maken van een vertrouwenspersoon?

De aanvraag

Een CJG professional schrijft binnen zes weken samen met jouw gezin een aanvraag voor een PGB. De vertegenwoordiger wordt gevraagd om een budgetplan te maken, zodat duidelijk is waar het budget (het geld) voor gebruikt gaat worden. Hieronder vind je twee verschillende budgetplannen: voor een formeel PGB en voor een informeel PGB. Een formeel PGB is voor hulpverlening die wordt uitgevoerd door een geregistreerde hulpverlener vanuit zijn of haar bedrijf of beroep. Een informeel PGB is voor hulpverlening die wordt uitgevoerd door iemand uit jouw sociale netwerk (bijvoorbeeld een familielid of kennis) of door iemand die het niet vanuit zijn of haar bedrijf of beroep uitvoert. Voor het aanvragen van een informeel PGB moet ook een weekschema worden ingevuld. In het geval van een combinatie van een formele en informele PGB aanvraag, hoeft alleen het budgetplan voor een formeel PGB ingevuld te worden, samen met het weekschema.

Wanneer de aanvraag en het budgetplan compleet zijn, wordt de aanvraag ondertekend door de ouders die gezag hebben over het kind (lees hier meer over wat gezag betekent). Als je kind 12 jaar of ouder is, moet ook hij of zij de aanvraag ondertekenen. Als je kind 16 jaar of ouder is, tekent hij of zij alleen zelf voor de aanvraag.

Het besluit

De aanvraag wordt in het besluitteam van het CJG besproken. Dit team neemt een besluit over de aangevraagde hulp en of dit past bij de beschreven situatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Jeugdwet, de verordening jeugdhulp en de nadere regels jeugdhulp van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het team heeft twee weken de tijd om een besluit te nemen. Het besluit wordt per post of e-mail naar je verstuurd. Dit wordt ook wel een beschikking genoemd. In de beschikking staat of de hulp is toegekend (dat betekent dat je kind het PGB krijgt) of afgewezen. Is het PGB toegekend, dan staat in de beschikking ook welk budget je krijgt. Het CJG geeft deze gegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 

Soms lukt het niet om binnen 6 weken een aanvraag te schrijven of om binnen 2 weken een besluit te nemen over de aanvraag. Als dit niet lukt, laten we je dit per mail of per post weten.

Na het besluit

Als de hulp wordt toegekend, maakt de vertegenwoordiger (in veel gevallen de ouder/verzorger) afspraken met de hulpverlener(s) die de hulp aan je kind gaan geven. Deze afspraken moet hij of zij opschrijven in een zorgovereenkomst. Hierbij moet gedacht worden aan: het salaris, vervanging tijdens vakanties, werkgeverslasten, reiskosten, verzekering(en), arbeidsomstandigheden en administratiekosten. Als de vertegenwoordiger meer dan vier dagen per week hulp inkoopt bij dezelfde zorgverlener is hij volgens de wet een werkgever. Dat betekent dat hij loon moet doorbetalen bij ziekte, een opzegtermijn moet gebruiken en een salarisadministratie moet bijhouden. De SVB kan hier ook bij ondersteunen. De zorgovereenkomst die ondertekend wordt is dan een arbeidsovereenkomst.

 

De vertegenwoordiger levert de zorgovereenkomst in bij de SVB. De SVB controleert de zorgovereenkomst op arbeidsrechtelijke onderdelen en vraagt het CJG om de inhoud van de zorgovereenkomst te controleren.

 

Is de hulp niet toegekend en ben je het niet eens met het besluit? Dan kan je binnen 6 weken bezwaar maken via de website van gemeente Capelle aan den IJssel.

Registratie en betalingen bij de SVB

De vertegenwoordiger kan op de website van de SVB inloggen met zijn of haar DigiD. De vertegenwoordiger regelt verschillende dingen via ‘Mijn PGB’, zoals het bekijken van de controle van de zorgovereenkomst, het bijhouden van de administratie, het invullen van de verantwoording, het doorgeven van wijzigingen en bekijken hoeveel budget uitgegeven is. De vertegenwoordiger kan de facturen of urenregistratie inleveren bij de SVB. De SVB maakt vervolgens het bedrag of salaris over naar de zorgverlener.

Welk bedrag krijgt mijn kind?

Het budget dat je kind krijgt hangt af van de vorm van hulp die wordt gegeven. Het maximumtarief wordt bepaald door het bedrag waarvoor de gemeente dezelfde vorm van hulp heeft ingekocht. Met het tarief en het aantal uren, dagdelen of dagen dat de hulp is toegekend aan het kind, wordt het budget berekend. De uurtarieven voor gemeente Capelle aan den IJssel en het maximum uurtarief per vorm van zorg vind je op deze pagina.

 

Wanneer de hulp niet door een professionele zorgverlener wordt gegeven, maar door iemand uit het sociale netwerk (zoals een familielid, vriend of kennis) geldt 48,4% van het maximumtarief. Je kunt er ook voor kiezen om duurdere hulp in te kopen. Je moet het budget dan zelf aanvullen en dit overmaken aan de SVB.

Veranderingen

Als je situatie verandert, kan je dit doorgeven aan het CJG. Denk aan een verhuizing, wanneer de hulp niet meer nodig is of als er juist meer hulp nodig is. De CJG professional kijkt dan samen met jou naar de situatie en wat er nodig is.

Veelgestelde vragen

Mag ik ook mezelf, mijn partner, een oma of een kennis betalen met een PGB?

Ja, dat kan als je kind daar een voordeel aan heeft. De zorg moet wel ‘de gebruikelijke zorg’ overstijgen. Dat betekent dat er meer zorg nodig is dan verwacht wordt voor een kind van die leeftijdsfase. De hulp mag niet zorgen voor overbelasting van de zorgverlener (het mag niet te zwaar zijn voor wie de hulp geeft) en het budget mag alleen uitgegeven worden aan de hulp waarvoor het bedoeld is. Ook zijn er andere tarieven om zorg van familieleden, vrienden of kennissen in te kopen. Zie de informatie onder het kopje ‘Welk bedrag krijgt mijn kind?’

Mag ik een bemiddelingsbureau betalen van het PGB?

Nee, dat is niet mogelijk.

Wat als ik een informeel PGB wil aanvragen, maar het invullen van het weekschema mij niet passend lijkt?

Er kunnen uitzonderingen zijn. Overleg hierover met jouw contactpersoon van het CJG, zodat je hier een duidelijk antwoord op kunt krijgen en zeker weet dat je alle benodigde documenten invult.

Wat gebeurt er als mijn kind 18 jaar wordt?

Als je kind 18 jaar wordt en er nog steeds hulp nodig is, dan kan dit vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit hangt af van de situatie van je kind. De contactpersoon van het CJG kan je adviseren.

Wat gebeurt er als we gaan verhuizen?

Als je gaat verhuizen, moet je dit doorgeven aan het CJG. Als het nodig is, geven we het PGB aan de nieuwe gemeente door.

bottom of page