top of page
Familie thuis

Privacy & klachten

Op deze pagina leggen we gedetailleerd uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens en wat je kunt doen als je niet tevreden bent over onze diensten. We hechten veel waarde aan je privacy en nemen hier zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen voor.

Meer over cookies weten? Klik dan hier.

Privacy

Het CJG hecht veel belang aan privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In ons privacyreglement staat informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan. Het CJG hanteert de volgende uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens:

 1. We verwerken niet meer gegevens dan nodig is voor het verlenen van onze dienstverlening.

 2. Alleen medewerkers en stagiaires die dat nodig hebben voor hun werkzaamheden, hebben toegang tot persoonsgegevens.

 3. Om kinderen, jongeren en ouders zo goed mogelijk te helpen, werken de professionals van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg in de wijkteams samen. Hiervoor kunnen de professionals van beide disciplines elkaar in het belang van het kind informeren.

 4. Alle medewerkers en stagiaires die kennis nemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding en tekenen een geheimhoudingsverklaring.

 5. We informeren je en vragen voor het verwerken van persoonsgegevens toestemming aan jou, tenzij dit niet mogelijk is of niet nodig is volgens de wet.

 6. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is en volgen daarbij de wettelijke termijnen.

 7. Voor een goede zorg en dienstverlening werkt het CJG samen met een aantal partners, zoals aanbieders van specialistische jeugdhulp, huisartsen en scholen. Daarvoor is het soms nodig om persoonsgegevens te delen. Daarover zijn wij transparant, vragen wij toestemming en we houden ons daarbij aan de wet.

 8. We beveiligen de persoonsgegevens zo goed mogelijk en treffen daarvoor voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 9. We respecteren jouw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tenzij wettelijke bepalingen zich daar tegen verzetten.

 10. Als onverhoopt één van de hierboven genoemde uitgangspunten niet of niet correct is gevolgd, dan ondernemen we direct actie om dit te herstellen en waar nodig te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen over jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) via functionaris-gegevensbescherming@cjgcapelleaandenijssel.nl

Privacy
Niet tevreden over het CJG?

De professionals van het CJG doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat je daar niet tevreden over bent. We horen graag wat je goed en minder goed vindt aan de zorg en hulp die we bieden, zodat we daar van kunnen leren. Wat kun je doen?

 1. Deel je tips of ideeën via tips@cjgcapelle.nl

 2. Ga in gesprek met de professional. Misschien heeft de professional er geen idee van dat je ergens ontevreden over bent en verbetert de situatie als jullie dit bespreken. In veel gevallen is er een oplossing.

 3. Heeft het gesprek niet geholpen, neem dan contact op met de leidinggevende van de professional via 010 – 24 23 200 of vul het klachtenformulier van het CJG in. De leidinggevende luistert naar jouw klacht en zoekt naar een passende oplossing.

 4. Als de gesprekken naar jouw mening onvoldoende helpen, dan kun je een officiële klacht over het CJG indienen bij de onafhankelijke organisatie Klachtenportaal Zorg. Vul het klachtenformulier in en bekijk het verloop van de klachtenprocedure. Of neem contact op met de Kinderombudsman voor het stellen van een vraag of het indienen van jouw klacht over het CJG.

Hulp nodig bij je klacht?

Heb je hulp nodig bij het indienen van jouw klacht? Vraag dan gratis hulp aan een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (Jeugdstem). Zij kunnen jou helpen bij het schrijven van klachtbrieven en het voeren van een klachtgesprek. Een vertrouwenspersoon van het Jeugdstem werkt niet voor het CJG. Neem contact op met het Jeugdstem via 088 555 10 00 of chat via de website www.jeugdstem.nl.

Of vraag hulp bij de onafhankelijke cliëntondersteuner van Welzijn Capelle. Clientondersteuners kunnen je helpen bij het verwoorden van jouw vraag, informeren over het aanvragen van zorg en begeleiding, bij het maken van keuzes of communiceren met organisaties. Klik hier voor meer informatie.

Niet tevreden over het CJG?
bottom of page